Skip to main content

Hög betalningsvilja för snöskoterkörning på ideellt underhållna leder – Pressmeddelande från Nationella Snöskoterrådet 16 mars 2023

Åtta av tio snöskoterförare ställer sig positiva till att betala avgifter för att köra på snöskoterleder som underhålls av ideella krafter såsom snöskoterklubbar. Det visar en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört.

– Många av de snöskoterklubbar som ansvarar för de ideellt underhållna snöskoterlederna kämpar med vikande medlemsantal. Det försvårar klubbarnas underhållsarbete genom att de får en försvagad ekonomi, säger Per-Olov Wikberg nationell samordnare för Nationella Snöskoterrådet.

I februari 2022 genomförde Nationella Snöskoterrådet en enkätundersökning som besvarades av drygt 1 500 snöskoterförare. Bland annat ställdes en fråga om hur man ser på att betala för att köra på snöskoterleder som underhålls av ideella krafter, till exempel snöskoterklubbar. Åtta av tio var positiva eller mycket positiva till detta.

– Det är glädjande att det finns en så stor betalningsvilja för att köra på denna typ av leder. Vet man med sig att man kör på ideellt underhållna leder behöver man själv ta reda på vem som sköter underhållet och hur man ska betala för använda lederna. Ofta är det bästa sättet att stötta klubbarna att bli medlem, säger Per-Olov Wikberg. I enkätundersökningen ställdes även frågan om betalningsviljan för att köra inom så kallade betalledsområden. Fem av tio snöskoterförare var positiva eller mycket positiva till detta. Betalledsområden utgörs av geografiskt avgränsade områden med särskilda regler. De finns framför allt i de södra och mellersta delarna av fjällkedjan, exempelvis i Sälen, Idre, Funäsfjällen, Åre/Storlien och Frostviksfjällen. Den som vill köra i ett betalledsområde betalar en avgift. I vissa fall finns också möjlighet till friåkning inom området. I de fall en snöskoterförare kör utan att betala kan en kontrollavgift tas ut.

– Betalledsområdena har visat sig fungera väldigt bra, skoteråkningen har ofta ökat inom dessa områden och lederna är av hög kvalitet och allmänt väl underhållna. De gör det också lättare att separera snöskoterförare från skidåkare, vilket varit uppskattat. Bra snöskoterleder fyller också en viktig funktion på så sätt att de kanaliserar snöskoteråkningen från olämplig körning på känslig åker[1]eller skogsmark, säger Per-Olov Wikberg

Läs mer i bifogat pressmeddelande samt i bilaga med data från enkäten.

För mer information och kontakt

Per-Olov Wikberg
Samordnare

Nationella Snöskoterrådet
Naturvårdsverket

SE-106 48 Stockholm, Sweden
Besöksadress: Forskarens väg 5 i Östersund
Tel. 010-6981053, 076-1151679
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
www.naturvardsverket.se
www.snoskoterradet.se

Pressmeddelandet – Hög betalningsvilja för snöskoterkörning på ideellt underhållna leder

Bilaga – Enkät betalningsvilja (Pdf)