Skip to main content

Betänkande – en hållbar terrängkörning

I dag har utredningen om hållbar terrängkörning överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen föreslår finansiering av fler allmänna skoterleder, att det skapas en fond för underhåll av skoterleder, att tillsynen över olaglig körning i terräng utökas och att funktionsnedsatta ska kunna få tillstånd att köra i terräng i syfte att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv.

Utredningens förslag syftar till att främja en hållbar användning av motordrivna fordon i terräng. Terrängkörning ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Körning ska ske så att skador eller olägenheter på mark, vegetation, djurliv eller människors hälsa förebyggs. Samtidigt får fordon användas i snötäckt terräng för att tillgodose behov av transporter för lokalbefolkningen eller för friluftslivet i form av jakt, fiske eller naturupplevelser. Fordon behöver också användas inom t.ex. jordbruk, skogsbruk eller rennäring så att näringen kan bedrivas på ett effektivt, men ändå miljömässigt godtagbart sätt.

– Utredningens samlade förslag ger förutsättningar för att nå en hållbar terrängkörning, säger regeringens utredare Anders Lillienau. Men det behövs ett långsiktigt arbete som involverar alla berörda aktörer, inte minst på lokal nivå.

Utredningen föreslår ökade möjligheter att styra snöskoterkörning till skoterleder så att körningen vållar mindre skada och olägenheter för djur, natur och människor. Genom en fordonsskatt om 180 kr per år för snöskotrar och terränghjulingar kan en utbyggnad av fler allmänna skoterleder finansieras. För att finansiera att kommuner och andra som svarar för skoterledhållning ska kunna söka bidrag till underhåll av  skoterleder föreslås även ett årligt skoterkort om 300 kr för att få köra på allmän skoterled. Även utländska snöskoteråkare behöver lösa ett skoterkort för att köra på allmänna skoterleder i Sverige. I utredningen har det framkommit endast ett svagt stöd för ett generellt förbud mot snöskoterkörning utanför skoterleder, vilket därför inte föreslås. Det behövs däremot ökad samverkan mellan myndigheter, kommuner, markägare, miljöorganisationer, turistföretag m.fl. så att skoterkörningen på sikt kanaliseras till leder och särskilda områden. Utredningen konstaterar att körning med motordrivet fordon i terräng på land inte ingår i allemansrätten. Då det saknas annat rättsligt stöd drar utredningen slutsatsen att markägarens medgivande krävs för att få köra på annans mark. Det föreslås dock ingen lagreglering av kravet på ett sådant medgivande eftersom terrängkörningslagen även i fortsättningen ska tillgodose främst allmänna intressen.

– Ett lagreglerat krav på markägarens medgivande för någon annans körning på snötäckt mark skulle innebära en stor förändring och kunna få konsekvenser för bl.a. ortsbors behov av att kunna använda snöskoter för vinteraktiviteter, såsom utflykter, fiske och annat friluftsliv,  säger Anders Lillienau.

Utredaren Anders Lillienau är tillgänglig för frågor per telefon fredagen den 20 december 2019 mellan kl. 14.00 och 16.00 på telefonnummer 070-185 53 77.

Läs betänkandet här >>

Särskilt yttrande från SNOFED >>