Skip to main content

Sammanställning av partiernas svar av vår Valenkät 2018.

Symbolerna visar som följer: Grön för ja, gul för Möjligen och röd för nej.
Partiernas fullständiga svar och motiveringar finnas att läsa längre ned.

Vänsterpartiet har inte kommit in med några svar alls.

Liberalernas svar
Vilket parti svarar du för?
L
Har ert parti någon uttalad person för snöskoterfrågor?
Ja
Snöskoterfrågorna hanteras idag under Miljödepartementet/Naturvårdsverket. SNOFED anser att det borde vara Näringsdepartementet/Trafikverket. Delar ert parti den uppfattningen?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Skoterleder är en infrastruktur med avgörande betydelse i norr. Skoterlederna behöver underhållas och rustas upp. Lederna för vandring och skoterkörning skapar tillgänglighet, skyddar känslig miljö och bidrar till besöksnäringen. Skotern är även ett verktyg för näringsverksamhet och möjliggör viktig samhällsservice som exempelvis räddningstjänst i svårtillgänglig terräng. För att främja skoterlederna i norr avsätter vi 10 miljoner kronor mer årligen till Naturvårdsverket än i regeringens budget
Sverige har ett stort nätverk av snöskoterleder som idag drivs och underhålls på ideell basis, leder som många gånger är en förutsättning för besöksnäringen, den lokala tillväxten och möjligheten att färdas i stora delar av främst fjällvärlden. Anser ert parti att det svenska skoterledsnätet (huvudledsnät) i större omfattning ska finansieras av offentliga medel och brukare?
Ja
Ser ni i ert parti en möjlighet att ompröva snöskotertrafiken i nu stängda regleringsområden i takt med att snöskotrarna utvecklas mot allt tystare modeller med mindre miljöpåverkan, förnyelsebara bränslealternativ och snöskotrar som drivs med el?
Nej
Skulle ert parti ställa sig positiva till flexiblare regleringsområden, stängda för trafik under de perioder av året då naturen är särskilt känslig men öppna förtrafik/besök under övrig tid?
Möjligen
Tycker ni i ert parti att man borde öppna för områden för avancerad friåkning?
Nej
Polisen har idag mycket begränsade resurser att bedriva tillsyn och övervakning av terrängkörningen. Vi vet av erfarenhet att tillsyn ofta har långvariga och positiva effekter på förarbeteende, långt efter att kontrollerna utförts. Anser ert parti att det skall vara möjligt att förordna andra grupper så som exempelvis Naturbevakare eller Ledvärdar till tillsyningsmän som ett komplement till polisen?
Möjligen
Tycker ni i ert parti att kommunerna bör få ökade möjligheter att påverka färdselrätten för terrängmotorfordon inom den egna kommunen?
Nej
Socialdemokraternas svar
Vilket parti svarar du för?
S
Har ert parti någon uttalad person för snöskoterfrågor?
Nej
Snöskoterfrågorna hanteras idag under Miljödepartementet/Naturvårdsverket. SNOFED anser att det borde vara Näringsdepartementet/Trafikverket. Delar ert parti den uppfattningen?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Vi tycker att det är en mindre bra situation att snöskotern som enda fordonstyp hanteras under Miljödepartementet och Naturvårdsverket. Regeringen har nu tillsatt en utredning om en ny terrängkörningslag som ska avlämna sitt betänkande år 2019. Detta är en av de frågor som utredningen behandlar.
Sverige har ett stort nätverk av snöskoterleder som idag drivs och underhålls på ideell basis, leder som många gånger är en förutsättning för besöksnäringen, den lokala tillväxten och möjligheten att färdas i stora delar av främst fjällvärlden. Anser ert parti att det svenska skoterledsnätet (huvudledsnät) i större omfattning ska finansieras av offentliga medel och brukare?
Ja
Ser ni i ert parti en möjlighet att ompröva snöskotertrafiken i nu stängda regleringsområden i takt med att snöskotrarna utvecklas mot allt tystare modeller med mindre miljöpåverkan, förnyelsebara bränslealternativ och snöskotrar som drivs med el?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Vi ser en sådan möjlighet men vill gärna låta mer frågor beslutas på lägre nivå. Det kan då bli så att man i de kommuner där man så finner lämpligt öppnar tidigare stängda regleringsområden. Även detta kan komma att beröras i utredningen. Svaren nedan bygger också på en inriktning som kan komma att variera lokalt.
Skulle ert parti ställa sig positiva till flexiblare regleringsområden, stängda för trafik under de perioder av året då naturen är särskilt känslig men öppna förtrafik/besök under övrig tid?
Ja
Tycker ni i ert parti att man borde öppna för områden för avancerad friåkning?
Ja
Polisen har idag mycket begränsade resurser att bedriva tillsyn och övervakning av terrängkörningen. Vi vet av erfarenhet att tillsyn ofta har långvariga och positiva effekter på förarbeteende, långt efter att kontrollerna utförts. Anser ert parti att det skall vara möjligt att förordna andra grupper så som exempelvis Naturbevakare eller Ledvärdar till tillsyningsmän som ett komplement till polisen?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Vi ser sådana möjligheter men även här ör det en fråga som behöver belysas mer. Det ingår i utredningsdirektiven att studera även denna fråga.
Tycker ni i ert parti att kommunerna bör få ökade möjligheter att påverka färdselrätten för terrängmotorfordon inom den egna kommunen?
Ja
Centerpartiets svar
Vilket parti svarar du för?
C
Har ert parti någon uttalad person för snöskoterfrågor?
Nej
Vill du utveckla?
Våra talespersoner har ansvar för ett helt politikområde som oftast motsvaras av det riksdagsutskott de är ledamot i.
Snöskoterfrågorna hanteras idag under Miljödepartementet/Naturvårdsverket. SNOFED anser att det borde vara Näringsdepartementet/Trafikverket. Delar ert parti den uppfattningen?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Det finns anledning att titta närmre på den frågan eftersom frågan berör bägge departementen.
Sverige har ett stort nätverk av snöskoterleder som idag drivs och underhålls på ideell basis, leder som många gånger är en förutsättning för besöksnäringen, den lokala tillväxten och möjligheten att färdas i stora delar av främst fjällvärlden. Anser ert parti att det svenska skoterledsnätet (huvudledsnät) i större omfattning ska finansieras av offentliga medel och brukare?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Centerpartiet ser positivt på en lösning där det offentliga och privata tillsammans med den ideella sektorn gemensamt hittar en finansieringslösning som är till gagn för såväl besöksnäring, rennäring samt den lokala skoterklubben.
Ser ni i ert parti en möjlighet att ompröva snöskotertrafiken i nu stängda regleringsområden i takt med att snöskotrarna utvecklas mot allt tystare modeller med mindre miljöpåverkan, förnyelsebara bränslealternativ och snöskotrar som drivs med el?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Man bör se över möjligheten att skapa ett system av korridorer genom regleringsområdena. Det är viktigt att kunna knyta ihop olika fjällområden med varandra.
Skulle ert parti ställa sig positiva till flexiblare regleringsområden, stängda för trafik under de perioder av året då naturen är särskilt känslig men öppna förtrafik/besök under övrig tid?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Se svar på föregående fråga.
Tycker ni i ert parti att man borde öppna för områden för avancerad friåkning?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Det finns redan idag friåkningszoner som kan användas i det syftet, men vi anser det nödvändigt att ytterligare utveckla dessa zoner för att bättre passa dagens skoterkörning och begränsa skador.
Polisen har idag mycket begränsade resurser att bedriva tillsyn och övervakning av terrängkörningen. Vi vet av erfarenhet att tillsyn ofta har långvariga och positiva effekter på förarbeteende, långt efter att kontrollerna utförts. Anser ert parti att det skall vara möjligt att förordna andra grupper så som exempelvis Naturbevakare eller Ledvärdar till tillsyningsmän som ett komplement till polisen?
Ja
Tycker ni i ert parti att kommunerna bör få ökade möjligheter att påverka färdselrätten för terrängmotorfordon inom den egna kommunen?
Ja
Sverigedemokraternas svar
Vilket parti svarar du för?
SD
Har ert parti någon uttalad person för snöskoterfrågor?
Nej
Snöskoterfrågorna hanteras idag under Miljödepartementet/Naturvårdsverket. SNOFED anser att det borde vara Näringsdepartementet/Trafikverket. Delar ert parti den uppfattningen?
Möjligen
Sverige har ett stort nätverk av snöskoterleder som idag drivs och underhålls på ideell basis, leder som många gånger är en förutsättning för besöksnäringen, den lokala tillväxten och möjligheten att färdas i stora delar av främst fjällvärlden. Anser ert parti att det svenska skoterledsnätet (huvudledsnät) i större omfattning ska finansieras av offentliga medel och brukare?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Ja, men det måste utredas hur stora kostnader som krävs innan ett beslut kan tas om en sådan förändring.
Ser ni i ert parti en möjlighet att ompröva snöskotertrafiken i nu stängda regleringsområden i takt med att snöskotrarna utvecklas mot allt tystare modeller med mindre miljöpåverkan, förnyelsebara bränslealternativ och snöskotrar som drivs med el?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Ja, om det inte stör omgivningen på ett besvärande sätt finns det absolut möjligheter att omvärdera tidigare beslut.
Skulle ert parti ställa sig positiva till flexiblare regleringsområden, stängda för trafik under de perioder av året då naturen är särskilt känslig men öppna förtrafik/besök under övrig tid?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Ja, förutsatt att man tar hänsyn till känslig natur.
Tycker ni i ert parti att man borde öppna för områden för avancerad friåkning?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Ja, så länge det inte stör naturen borde det absolut finnas möjlighet att kunna köra lite avancerad friåkning.
Polisen har idag mycket begränsade resurser att bedriva tillsyn och övervakning av terrängkörningen. Vi vet av erfarenhet att tillsyn ofta har långvariga och positiva effekter på förarbeteende, långt efter att kontrollerna utförts. Anser ert parti att det skall vara möjligt att förordna andra grupper så som exempelvis Naturbevakare eller Ledvärdar till tillsyningsmän som ett komplement till polisen?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Möjligen men detta får utredas ordentligt så att allt går rätt till. Polisen ska få bättre resurser så att den klara av detta själv.
Tycker ni i ert parti att kommunerna bör få ökade möjligheter att påverka färdselrätten för terrängmotorfordon inom den egna kommunen?
Ja
Miljöpartiets svar
Vilket parti svarar du för?
MP
Har ert parti någon uttalad person för snöskoterfrågor?
Ja
Snöskoterfrågorna hanteras idag under Miljödepartementet/Naturvårdsverket. SNOFED anser att det borde vara Näringsdepartementet/Trafikverket. Delar ert parti den uppfattningen?
Nej
Om nej – vilket departement/myndighet anser ni vara bäst lämpade att hantera snöskoterfrågorna?
Till skillnad från många andra transportslag är inte skoterkörning beroende av infrastruktur såsom vägar, järnväg, flygplatser eller hamnar. Regeringen har under 2018 tillsatt en särskild utredare som ska se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna de författningsförslag och förslag i övrigt som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning.
Sverige har ett stort nätverk av snöskoterleder som idag drivs och underhålls på ideell basis, leder som många gånger är en förutsättning för besöksnäringen, den lokala tillväxten och möjligheten att färdas i stora delar av främst fjällvärlden. Anser ert parti att det svenska skoterledsnätet (huvudledsnät) i större omfattning ska finansieras av offentliga medel och brukare?
Ja
Ser ni i ert parti en möjlighet att ompröva snöskotertrafiken i nu stängda regleringsområden i takt med att snöskotrarna utvecklas mot allt tystare modeller med mindre miljöpåverkan, förnyelsebara bränslealternativ och snöskotrar som drivs med el?
Nej
Utveckla ditt svar
I dagsläget råder mycket generösa regler för snöskoterkörning jämfört med t.ex. vårt grannland Norge. Vi välkomnar såklart teknikutveckling mot tystare och miljövänligare skotrar, men fortfarande finns områden som bör skyddas från snöskotertrafik.
Skulle ert parti ställa sig positiva till flexiblare regleringsområden, stängda för trafik under de perioder av året då naturen är särskilt känslig men öppna förtrafik/besök under övrig tid?
Nej
Utveckla ert svar
I dagsläget råder mycket generösa regler för snöskoterkörning jämfört med t.ex. vårt grannland Norge. Vi välkomnar såklart teknikutveckling mot tystare och miljövänligare skotrar, men fortfarande finns områden som bör skyddas från snöskotertrafik.
Tycker ni i ert parti att man borde öppna för områden för avancerad friåkning?
Nej
Utveckla ert svar
Se svar från föregående punkt.
Polisen har idag mycket begränsade resurser att bedriva tillsyn och övervakning av terrängkörningen. Vi vet av erfarenhet att tillsyn ofta har långvariga och positiva effekter på förarbeteende, långt efter att kontrollerna utförts. Anser ert parti att det skall vara möjligt att förordna andra grupper så som exempelvis Naturbevakare eller Ledvärdar till tillsyningsmän som ett komplement till polisen?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Miljöpartiet delar synen att polisens begränsade resurser för tillsyn är ett problem. Därför är en av frågorna för utredningen som ska se över lagstiftningen för terrängkörning att utreda och överväga den straffrättsliga regleringen vid otillåten terrängkörning och vid behov föreslå ändringar i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig reglering.
Tycker ni i ert parti att kommunerna bör få ökade möjligheter att påverka färdselrätten för terrängmotorfordon inom den egna kommunen?
Möjligen
Om möjligen – utveckla gärna
Miljöpartiet avvaktar vad utredningen för en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning kommer fram till innan vi tar ställning i den här frågan, det finns argument för och emot en sådan förändring och det var därför vi tillsatte en utredning för att genomlysa denna fråga.
Moderaternas svar
Vilket parti svarar du för?
M
Har ert parti någon uttalad person för snöskoterfrågor?
Ja
Snöskoterfrågorna hanteras idag under Miljödepartementet/Naturvårdsverket. SNOFED anser att det borde vara Näringsdepartementet/Trafikverket. Delar ert parti den uppfattningen?
Ja
Sverige har ett stort nätverk av snöskoterleder som idag drivs och underhålls på ideell basis, leder som många gånger är en förutsättning för besöksnäringen, den lokala tillväxten och möjligheten att färdas i stora delar av främst fjällvärlden. Anser ert parti att det svenska skoterledsnätet (huvudledsnät) i större omfattning ska finansieras av offentliga medel och brukare?
Ja
Ser ni i ert parti en möjlighet att ompröva snöskotertrafiken i nu stängda regleringsområden i takt med att snöskotrarna utvecklas mot allt tystare modeller med mindre miljöpåverkan, förnyelsebara bränslealternativ och snöskotrar som drivs med el?
Ja
Skulle ert parti ställa sig positiva till flexiblare regleringsområden, stängda för trafik under de perioder av året då naturen är särskilt känslig men öppna förtrafik/besök under övrig tid?
Ja
Tycker ni i ert parti att man borde öppna för områden för avancerad friåkning?
Möjligen
Polisen har idag mycket begränsade resurser att bedriva tillsyn och övervakning av terrängkörningen. Vi vet av erfarenhet att tillsyn ofta har långvariga och positiva effekter på förarbeteende, långt efter att kontrollerna utförts. Anser ert parti att det skall vara möjligt att förordna andra grupper så som exempelvis Naturbevakare eller Ledvärdar till tillsyningsmän som ett komplement till polisen?
Möjligen
Tycker ni i ert parti att kommunerna bör få ökade möjligheter att påverka färdselrätten för terrängmotorfordon inom den egna kommunen?
Ja
Kristdemokraternas svar
Vilket parti svarar du för?
KD
Har ert parti någon uttalad person för snöskoterfrågor?
Ja
Snöskoterfrågorna hanteras idag under Miljödepartementet/Naturvårdsverket. SNOFED anser att det borde vara Näringsdepartementet/Trafikverket. Delar ert parti den uppfattningen?
Ja
Sverige har ett stort nätverk av snöskoterleder som idag drivs och underhålls på ideell basis, leder som många gånger är en förutsättning för besöksnäringen, den lokala tillväxten och möjligheten att färdas i stora delar av främst fjällvärlden. Anser ert parti att det svenska skoterledsnätet (huvudledsnät) i större omfattning ska finansieras av offentliga medel och brukare?
Nej
Ser ni i ert parti en möjlighet att ompröva snöskotertrafiken i nu stängda regleringsområden i takt med att snöskotrarna utvecklas mot allt tystare modeller med mindre miljöpåverkan, förnyelsebara bränslealternativ och snöskotrar som drivs med el?
Möjligen
Skulle ert parti ställa sig positiva till flexiblare regleringsområden, stängda för trafik under de perioder av året då naturen är särskilt känslig men öppna förtrafik/besök under övrig tid?
Möjligen
Tycker ni i ert parti att man borde öppna för områden för avancerad friåkning?
Nej
Polisen har idag mycket begränsade resurser att bedriva tillsyn och övervakning av terrängkörningen. Vi vet av erfarenhet att tillsyn ofta har långvariga och positiva effekter på förarbeteende, långt efter att kontrollerna utförts. Anser ert parti att det skall vara möjligt att förordna andra grupper så som exempelvis Naturbevakare eller Ledvärdar till tillsyningsmän som ett komplement till polisen?
Nej
Tycker ni i ert parti att kommunerna bör få ökade möjligheter att påverka färdselrätten för terrängmotorfordon inom den egna kommunen?
Nej