Skip to main content

Fyra av tio snöskoterförare har tappat kontrollen på grund av hög hastighet

Idag publicerar vi ett pressmeddelande kring skoterolyckor som baseras på vår senaste enkät.

Mellan 2012 och 2021 omkom 57 personer i snöskoterolyckor i Sverige. Hög hastighet var en bidragande orsak till flertalet av olyckorna. En ny enkätundersökning från Nationella Snöskoterrådet visar att fyra av tio snöskoterförare någon gång har tappat kontrollen över sin snöskoter på grund av hög hastighet.

– Dagens moderna snöskotrar lockar till höga hastigheter som ofta kan innebära att man kan köra mer än dubbelt som fort som högsta tillåtna hastighet vilket är 70 km/h i Sverige om inget annat anges. Förutom direkta olycksrisker innebär höga hastigheter även ökade risker för störningar på vilda djur och ökat buller, säger Per-Olov Wikberg, nationell samordnare för Nationella Snöskoterrådet.

Varje år omkommer ett antal snöskoterförare i olyckor i Sverige och ett stort antal allvarliga olyckor inträffar på grund av höga hastigheter. Att minska dessa olyckstal är en av det Nationella Snöskoterrådets mest prioriterade frågor.

Mellan 2012 och 2021 omkom 57 personer i snöskoterolyckor i Sverige. Till det kan läggas 1859 personer som skadats allvarligt, måttligt eller lindrigt under samma period i registrerade olyckor.

Som ett led i Nationella Snöskoterrådets arbete med att öka förståelsen för olycksrisker genomfördes i februari 2022 en enkätundersökning riktad till snöskoterförare i hela landet. Sammanlagt svarade 1535 snöskoterförare på frågor om kunskaper och attityder kring ett antal snöskoterrelaterade frågor. Bland annat ställdes frågor om olyckserfarenhet och hastighet.

Fyra av tio angav att de en eller flera gånger hade tappat kontrollen över sin snöskoter på grund av hög hastighet. Respondenterna fick själva bedöma hur hög hastigheten var vid det givna olyckstillfället. Tre av tio medgav att de hade kört snabbare än hastighetsgränsen. En lika stor andel bedömde att de ibland hade kört för fort och ibland inom hastighetsgränsen när de förlorat kontrollen.

En av fyra respondenter hade skadats någon gång vid snöskoterkörning. De vanligaste olycksorsakerna var att snöskotern välte över föraren eller krock med fasta föremål. Dessa olycksorsaker stämmer också överens med Stradas olycksstatistik.

– Det allra viktigaste rådet till snöskoterförare är att alltid anpassa hastigheten efter omständigheterna. Det innebär att aldrig hålla en hastighet som är högre än att man klarar tvära kurvor, ojämnheter och diken och kan stanna för oväntade hinder som skidåkare eller stillastående snöskotrar. En olycka även i en relativt låg hastighet kan få mycket allvarliga konsekvenser eftersom man sitter så oskyddat på en snöskoter, säger Per-Olov Wikberg.

(Olycksstatistiken är hämtad från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada.)